Wednesday, 25 December 2013

RUSIA berjaya MENGUJI peluru berpandu BALISTIK Antara benua yang terkini ‘YARS’ . . .

Sistem peluru berpandu pelancar mudah alih 'Yars' (Mobile launcher 'Yars' missile system (RIA Novosti/Sergey Pyatakov - think IN pictures @1WORLD Community)

Alifhafisin - Pengubahsuaian terbaru Yars antara benua kompleks peluru berpandu balistik telah berjaya dilancarkan dari tapak tentera di utara Rusia. Sistem ini mungkin menjadi tulang belakang kepada penjelmaan semula yang diumumkan daripada program “kereta api nuclear”.

Selasa pelancaran RS -24 Yars berlaku pada jam 07:00 GMT di tapak tentera Plesetsk di rantau Archangelsk Rusia. Kepala peledak peluru berpandu mencecah sasaran sejauh Kura Ujian Pertengahan Rusia Kamchatka Peninsula di rantau Pasifik, jurucakap Angkatan Peluru Berpandu Strategik Igor Yegorov dilaporkan.

Ketiga-tiga peringkat Yars peluru berpandu adalah mudah alih antara benua peluru berpandu balistik terbaru Rusia (ICBM) kompleks. Sistem itu mula-mula diuji pada tahun 2007. Walaupun sebahagian besar daripada ciri-ciri dikelaskan, maklumat terbuka menun-jukkan bahawa ia boleh memberikan sekurang-kurangnya 4 kepala peledak seberat 300 termonuklear kiloton setiap satu kepada sasaran yang terletak 11,000 kilometer jauhnya.

Kompleks ini adalah berasaskan pepejal bahan api, dan fasa rangsangan adalah lebih pendek berbanding dengan peluru berpandu generasi sebelumnya. RS -24 Yars telah “penyesuaian” kapasiti menindik perisai peluru berpandu dan peluru adalah mudah diken-dalikan - menjadikannya sangat tidak mungkin untuk dipintas.

Versi berasaskan Kempen- RS -24 Yars telah diuji buat kali pertama pada hari Selasa. Pada 2014, berdasarkan Kempen - RS - 24s dijangka menggantikan peluru berpandu Topol generasi sebelumnya dalam Kozelsk, Rusia.

2 unit peluru berpandu tambahan, Teikovo dan Tatishchevo, telah pun bersenjatakan versi mudah alih kompleks Yars ini.

Yars atas landasan keretapi

Angkatan Peluru Berpandu Strategik Rusia mengumumkan minggu lepas bahawa ia sedang bersedia untuk memulihkan peluru berpandu berdasarkan kereta api. Tentera itu berkata ia menjangka pelan tindakan moden “kereta api nuclear” yang akan dibentangkan seawal separuh pertama 2014. RIA Novosti melaporkan bahawa sistem akan merupakan satu lagi pengubahsuaian RS - 24 Yars.

Rusia digunakan untuk memiliki ICBM Molodets berasaskan kereta api - sistem peluru berpandu (NATO jawatan: pisau bedah SS - 24), menyamar sebagai kereta api barang biasa dan diwarisi dari Kesatuan Soviet. Secara keseluruhannya, terdapat 12 kereta api dengan 36 peluru berpandu.

Dengan sistem kereta api yang sangat luas Rusia, pengesanan dan pencegahan kemusnahan sistem yang amat sukar.

Dalam rangka Senjata Perjanjian Pengurangan Strategik (START- II) dengan Amerika Syarikat - yang ditandatangani oleh bekas Presiden Rusia Boris Yeltsin dan bekas Presiden Amerika Syarikat George HW Bush pada tahun 1993 - sistem pisau bedah SS - 24 telah dikeluarkan penugasan, dan semua platform melancarkan musnah menjelang tahun 2007.

‘START Baru’ perjanjian yang ditandatangani oleh Presiden kemudian - Rusia Dmitry Medvedev dan Presiden Amerika Syarikat, Barack Obama pada tahun 2011 tidak meng-hadkan penggunaan sistem berasaskan keretapi. Pada tahun 2012, Rusia semula pemban-gunan versi baru sistem peluru berpandu strategik berdasarkan keretapi.

“Kami melihat peluru berpandu masa depan sebagai didorong pepejal, dengan pelbagai kepala peledak - dengan RT - 24 Yars sebagai prototaip. Kita bercakap mengubahsuai peluru berpandu yang berat 47 tan. 

Untuk membandingkan, peluru berpandu dalam kereta api nuklear lama ditimbang 110 tan,” komander Peluru Berpandu Tentera Strategik, Leftenan Jeneral Sergey Karakayev, berkata, seperti yang dipetik oleh RIA Novosti.

Russia successfully tests latest ‘YARS’ intercontinental ballistic missile

The latest modification of the Yars intercontinental ballistic missile complex has been successfully launched from a military site in Russia’s north. The system might become the backbone of the announced reincarnation of the “nuclear train” program.

The Tuesday launch of RS-24 Yars took place at 07:00 GMT at Plesetsk military site in Russia’s Archangelsk region. The missile’s warheads hit targets as far as Kura Test Range in Russia’s Kamchatka Peninsula in the Pacific region, Strategic Missile Forces spokesman Igor Yegorov reported.

The three-stage Yars missile is Russia’s newest mobile intercontinental ballistic missile (ICBM) complex. The system was first tested in 2007. Though most of its characteristics are classified, open information suggests that it can deliver at least four thermonuclear warheads weighing 300 kilotons each to a target located 11,000 kilometers away.

The complex is solid-fuel based, and its boost phase is much shorter compared to previous generation missiles. RS-24 Yars has “adaptive” missile shield piercing capacity and its warheads are maneuverable – making it highly unlikely to be intercepted.

A silo-based version of the RS-24 Yars was tested for the first time ever on Tuesday. In 2014, silo-based RS-24s are expected to replace previous generation Topol missiles in Kozelsk, Russia.

Two additional missile units, Teikovo and Tatishchevo, have already been armed with mobile versions of the Yars complex.

Yars on rails

Russia’s Strategic Missile Forces announced last week that it is preparing to revive railroad-based missiles. The military said it expects a blueprint of the modernized “nuclear train” to be presented as early as the first half of 2014. RIA Novosti reported that the system will be yet another modification of RS-24 Yars.

Russia used to possess the ICBM Molodets railroad-based missile system (NATO designation: SS-24 Scalpel), disguised as an ordinary freight train and inherited from the Soviet Union. Altogether, there were 12 trains with 36 missiles.

With Russia’s extremely vast railroad system, detection and preemptive destruction of that system was extremely difficult.

Within the framework of the Strategic Arms Reduction Treaty (START-II) with the US - signed by former Russian President Boris Yeltsin and former US President George H. W. Bush in 1993 - the SS-24 Scalpel system was decommissioned, and all launching platforms were destroyed by 2007.

The ‘New START’ treaty signed by then-Russian President Dmitry Medvedev and US President Barack Obama in 2011 does not limit the use of railway-based systems. In 2012, Russia reconsidered the development of a new version of a railway-based strategic missile system.

“We see the future missile as solid-fueled, with multiple warheads – with RT-24 Yars as a prototype. We are talking of modifying missiles that are to weigh 47 tons. To compare, a missile in the old nuclear train weighed 110 tons,” the commander of the Strategic Missile Force, Lt. Gen. Sergey Karakayev, said, as quoted by RIA Novosti.


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...