Wednesday, 8 January 2014

Amerika Syarikat Untuk MENINGKATKAN KEHADIRAN KETENTERAAN di KOREA Selatan . . .

US M1A2 tank (AFP Photo/Jung Yeon-Je – think IN pictures @1WORLD Community)

Alifhafisin - Amerika Syarikat berjanji untuk menghantar satu lagi 800 tentera dan kira-kira 40 kereta kebal M1A2 bersama-sama dengan peralatan ketenteraan lain kepada Korea Selatan pada 1 Februari sebagai sebahagian daripada Washington “pivot” ke Asia. Kakitangan dan peralatan akan datang dari 1st Division Berkuda Amerika Syarikat ber-pusat di Fort Hood, Texas dan akan berkhidmat di Korea Selatan selama 9 bulan.

Selepas 9 bulan sehingga, tentera akan meninggalkan, tetapi peralatan yang akan tinggal dan digunakan oleh tentera Amerika Syarikat yang lain latihan dalam, Reuters memetik jurucakap Pentagon sebagai berkata.

“Ini penambahan tenaga untuk Korea adalah sebahagian daripada mengimbangkan semula ke Pasifik. Ia telah lama dirancang dan merupakan sebahagian daripada komitmen kita terhadap keselamatan di Semenanjung Korea,” kata Tentera Kolonel Steve Warren. “Ini memberikan para komander di Korea kapasiti tambahan: 2 syarikat kereta kebal, 2 syarikat daripada Bradleys "

Amerika Syarikat sudah mempunyai kira-kira 28,000 tentera di Korea Selatan. Peng-umuman penempatan tambahan datang di tengah-tengah kebimbangan antarabangsa lebih pembersihan di jajaran atas kepimpinan Korea Utara dan pelaksanaan kuat pemim-pin Korea Utara Kim Jong Un bulan lepas.

Satu berkembang kehadiran tentera Amerika Syarikat juga datang di tengah-tengah standoff antara China dan Jepun sekitar pulau-pulau yang dipertikaikan. Pulau-pulau yang terletak di di Laut China Timur, yang dikenali sebagai Senkaku di Jepun dan Diaoyu di China, mempunyai hubungan dua hala yang akhir-akhir ini tegang kedua-dua ekonomi utama Asia.

Tokyo, yang percaya pulau-pulau yang wujud sebagai sebahagian daripada wilayah Jepun, telah menyatakan dengan jelas ia “tidak boleh menerima sama sekali” tuntutan China sejak ruang udara wilayah yang dipertikaikan itu.

Baru-baru ini , acara dipergiatkan selepas Washington menyuarakan rasa tidak puas hati selepas China digubal zon pertahanan udara baru di Laut China Timur. Beijing menuntut penjelasan daripada duta Amerika selepas tindak balas negatif, dan menasihatkan Amerika Syarikat untuk “membetulkan kesilapan dengan segera.”

Beijing telah memberi amaran Washington tidak “masuk campur” dalam pertikaian wilayah antara China dan Jepun. Pada awal Disember Naib Presiden Amerika Syarikat Joe Biden menjawab bahawa Amerika Syarikat sepenuh hati menolak hak diri diisytiharkan China untuk mengawal ruang udara di atas pulau-pulau yang dipertikaikan.

Amerika Syarikat kini mempunyai puluhan ribu tentera dikerahkan di seluruh pengkalan tentera di Jepun, Korea Selatan, Filipina dan di tempat lain di Pasifik.

US to boost military presence in South Korea

The US pledged to send another 800 troops and about 40 M1A2 tanks along with other military equipment to South Korea on February 1 as part of Washington’s “pivot” to Asia. The personnel and equipment will come from the 1st US Cavalry Division based at Fort Hood, Texas and will serve in South Korea for nine months.

After the nine months are up, the troops will leave, but the equipment will stay and be used by other US soldiers rotating in, Reuters quoted a Pentagon spokesman as saying.

"This addition of forces to Korea is part of the rebalance to the Pacific. It's been long planned and is part of our enduring commitment to security on the Korean peninsula," Army Colonel Steve Warren said. "This gives the commanders in Korea an additional capacity: two companies of tanks, two companies of Bradleys.”

The US already has about 28,000 soldiers in South Korea. The announcement of additional deployment comes amid international concerns over purge in the top ranks of North Korean leadership and the execution of North Korean leader Kim Jong Un’s powerful uncle last month.

An expanded US military presence also comes amid a standoff between China and Japan around disputed islands. The islands located in the in the East China Sea, known as the Senkaku in Japan and the Diaoyu in China, have lately strained bilateral relations of the two leading Asian economies.

Tokyo, which believes the islands are an inherent part of Japanese territory, has made it clear it “cannot accept at all” the Chinese claim over the disputed territory’s airspace.

Recently, events intensified after Washington expressed its discontent after China enacted a new air defense zone over the East China Sea. Beijing demanded explanations from the American ambassador after the negative response, and advised the US to “correct its mistakes immediately.”

Beijing has warned Washington not to “meddle” in the territorial dispute between China and Japan. In early December US Vice President Joe Biden responded that the US wholeheartedly rejects China’s self-declared right to control airspace above the disputed islands.

The US currently has tens of thousands of troops deployed throughout military bases in Japan, South Korea, the Philippines and elsewhere in the Pacific.


Pentagon tidak dapat Menyediakan REKOD 
KEMALANGAN Drone . . .

Tentera Laut Amerika Syarikat foto Ihsan Northrop Grumman (U.S. Navy photo courtesy of Northrop Grumman/Alex Evers/Handout via Reuters – think IN pictures @1WORLD Community)

Alifhafisin - Wartawan yang mencari maklumat mengenai keselamatan Drone dan kemalangan data Amerika Syarikat diberitahu oleh pegawai-pegawai Jabatan Perta-hanan bahawa beberapa carian telah hadir apa-apa, yang menunjukkan Pentagon sama ada enggan menyerahkan rekod atau ia telah gagal untuk mengumpulnya.

Jabatan Pertahanan (DOD) menyediakan laporan kepada Kongres pada bulan Januari yang berjanji untuk menangani cabaran yang dihadapi oleh sistem pesawat tanpa pemandu (UAS). Jabatan itu bukan sahaja menyelia Drone ketenteraan yang buzz lebih kawasan puak di Pakistan dan Yaman, tetapi juga ujian oleh Pengawal Kebangsaan dan agensi-agensi lain yang terbang di seluruh benua Amerika Syarikat.

Setiausaha DOD ini Pertahanan untuk Perolehan, Teknologi dan Logistik memberitahu penggubal undang-undang ia telah “dengan syarat [Pentadbiran Penerbangan Perse-kutuan] dengan 6 tahun UAS kejadian yang tidak diingini data” untuk memberi ruang udara pengawal selia persekutuan “pemahaman yang lebih baik daripada pertimbangan keselamatan UAS.”

Tetapi apabila penyelidik di MuckRock, sebuah pertubuhan ketelusan yang fail Kebebasan Akta Maklumat (FOIA) permintaan bagi pihak wartawan, aktivis dan ahli sejarah, mencari bahawa “data kejadian yang tidak diingini” ia ‘rebuffed’. Naib Induk Shawn Musgrave melaporkan bahawa pejabat Setiausaha Pertahanan yang dicadangkan bahawa per-mintaan FOIA MuckRock adalah “salah arah.”

Pegawai hanya bersetuju untuk menjalankan carian apabila mereka ditunjukkan halaman yang tepat dan perenggan dalam laporan Januari 2013 kepada Kongres bahawa disebut DOD berkongsi maklumat yang berkaitan dengan FAA.

Namun carian yang ternyata menjadi mengejar angsa liar juga, dengan Pentagon menasihati Musgrave untuk mencuba menghubungi agensi kerajaan yang lain.

“Carian telah dijalankan dalam Pegawai-pegawai Setiausaha Pertahanan bagi perolehan, Teknologi, dan Logistik yang boleh mengesan tiada rekod responsif kepada permintaan anda,” sambutan yang diperhatikan. “Ia telah dicadangkan bahawa anda menghantar permintaan anda kepada Tentera Pertempuran kesediaan & Pusat Keselamatan;  Pusat Keselamatan Tentera Laut, dan pusat Tentera Udara Keselamatan, yang mungkin mem-punyai rekod anda responsif kepada anda meminta, jika wujud”

Subversif kerajaan proses FOIA amat mengecewakan bukan sahaja momentum di sebalik penggunaan berdengung berkembang dengan cepat, tetapi juga kerana mereka terdedah kepada masalah perkakasan dan isu-isu lain yang pesawat lain menderita. Bingkai Drone mudah rosak, yang boleh memberi kesan aerodinamik kenderaan, dan kuasa mereka boleh pendek di luar di tengah-tengah penerbangan.

Tahun lepas sahaja telah menyaksikan dua berdengung kemalangan bahawa setiap kos berjuta-juta tentera dolar. Sebuah kenderaan tanpa pemandu ujian diterbangkan oleh Pengawal Kebangsaan Air terhempas ke Tasik Ontario pada bulan November dan, hanya beberapa hari kemudian, dua kelasi cedera apabila berdengung yang berfungsi dan merempuh sebuah kapal tentera laut di luar pantai California.

Terdapat kebimbangan lain, juga. Kenderaan UAS juga mudah terdedah kepada kerosakan teknologi yang boleh merosakkan laluan penerbangan atau menyumbang kepada "link hilang, “istilah yang digunakan apabila berdengung kehilangan hubungan dengan pengen-dali manusia. Pakar keselamatan telah memberi amaran bahawa sebagai kemajuan tek-nologi, penggodam mungkin boleh mengatasi keselamatan tentera dan mengawal Drone.

Sebahagian daripada keengganan Jabatan Pertahanan untuk menyediakan dokumen-dokumen untuk media (atau ketidakupayaan untuk berbuat demikian itu) juga boleh dipersalahkan atas pemindahan perlahan tanggungjawab. Agensi Perisikan Pusat telah meluangkan masa yang menganjurkan dan menjalankan serangan berdengung di Timur Tengah, walaupun dokumen April 2013 mendedahkan bahawa program UAS itu akan beralih kepada Pentagon pada akhir tahun 2013.

Dengan akhir November 2013, walaupun, terdapat bukti awam kecil yang apa-apa peru-bahan sedang berlaku. Bulan itu , pesawat melepaskan peluru berpandu di pejuang musuh yang disyaki dalam kedua-dua Pakistan dan Yaman, satu contoh Washington Post dina-makan bukti bahawa CIA tidak cukup bersedia untuk melepaskan kuasanya.

Pegawai pentadbiran Obama memberitahu Post bahawa presiden telah berusaha untuk meletakkan pesawat di bawah pimpinan elit Amerika Syarikat Bersama Operasi Khas Perintah, tetapi “visi White House adalah matlamat yang jauh.”

Pentagon unable to provide records 
on Drone Crashes . . .

Reporters seeking information on US drone safety and crash data were told by Defense Department officials that multiple searches have turned up nothing, indicating the Pentagon is either refusing to turn over records or it has failed to collect them.

The Defense Department (DoD) provided a report to Congress in January that promised to address the challenges faced by unmanned aircraft systems (UAS). The department not only oversees the military drones that buzz over the tribal regions of Pakistan and Yemen, but also test by the National Guard and other agencies that fly over the continental US.

The DoD’s Undersecretary of Defense for Acquisition, Technology and Logistics told lawmakers it had “provided the [Federal Aviation Administration] with 6 years of UAS mishap data” in order to give federal airspace regulators “a better understanding of UAS safety considerations.”

But when researchers at MuckRock, a transparency organization that files Freedom of Information Act (FOIA) requests on behalf of the journalists, activists, and historians, sought that “mishap data” they were rebuffed. Shawn Musgrave of Vice Motherboard reported that the office of the defense secretary suggested that MuckRock’s FOIA request was “misdirected.”

Officials only agreed to conduct a search when they were shown the exact page and paragraph of the January 2013 report to Congress that mentioned the DoD shared the relevant information with the FAA.

Yet that search turned out to be a wild goose chase as well, with the Pentagon advising Musgrave to try contacting another government agency.

“A search was conducted within the Officers of the Under Secretary of Defense for acquisition, Technology, and Logistics who could locate no records responsive to your request,” the response noted. “It was suggested that you submit your request to the Army Combat readiness & Safety Center; the Naval Safety Center, and the Air Force Safety center, who may have your records responsive to you request, if they exist.”

The government’s subversion of the FOIA process is especially frustrating not only the momentum behind drone use is growing quickly, but also because they are vulnerable to hardware problems and other issues that other aircraft suffer. Drone frames can easily be damaged, which may impact a vehicle’s aerodynamics, and their power can short-out in the midst of a flight.

The past year alone has seen two drone crashes that each cost the military millions of dollars. An unmanned test vehicle flown by the Air National Guard crashed into Lake Ontario in November and, just days later, two sailors were injured when a drone malfunctioned and crashed into a naval ship off the coast of California.

There are other concerns, as well. UAS vehicles are also susceptible to technology breakdowns that can ruin a flight path or contribute to a “lost link,” the term employed when a drone loses contact with its human operator. Security experts have warned that as technology advances, hackers may be able to override military security and take control of a drone.

Part of the Defense Department’s reluctance to provide the documents to press (or its inability to do so) could also be blamed on the slow transfer of responsibility. The Central Intelligence Agency has spent years organizing and carrying out drone attacks in the Middle East, although an April 2013 document revealed that the UAS program would be shifted to the Pentagon by the end of 2013.

By late November 2013, though, there was little public evidence that such a change was underway. That month, drones fired missiles at suspected enemy combatants in both Pakistan and Yemen, an example the Washington Post cited as evidence that the CIA was not quite ready to relinquish its power.

Obama administration officials told the Post that the president has sought to put drones under the command of the elite US Joint Special Operations Command, but “the White House vision is a distant goal.”
No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...